ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2561 / 12:08:00  
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่ง  ประจำปีการศึกษา 2561
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการดูแลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการศึกษาของเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่า ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 4 ตำบล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระจายอยู่ 12 แห่ง และทุกแห่งมีผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่งบุตร หลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีครู และผู้ดูแลเด็ก ที่มีความรู้ ความสามารถ จบการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยโดยตรง ทำให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมวัย ซึ่งในปี 2561 นี้ ทางเทศบาลเมือเขลางค์นครจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครไว้ ดังนี้
คือ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่น้อยกว่า 6 เดือน เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และ เด็กต้องมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน สถานที่รับสมัคร พร้อมใบสมัครติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง 4 ตำบล จำนวน 12 ศูนย์
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็ก และพร้อมที่จะเรียนรู้ก้าวไปสู่ในระดับชั้นอนุบาลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร.054-324195

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738