ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 11:22:52  
เกษตรอำเภอฝางขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เกษตรอำเภอฝางขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เกษตรอำเภอฝาง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้ แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ อย่างยั่งยืน

นายสุชาติ วงศ์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกร มีรายได้ สามารถปรับตัวอยู่กับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีเกษตรกรรม โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,820,200 ราย จำนวน 9,101 ชุมชน เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย สำหรับอำเภอฝาง มีจำนวน 12 ชุมชน ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ชุมชนละ 300,000 บาท โดยแต่ละชุมชน จะต้องไปทำประชาคม ตั้งคณะกรรมการชุมชน จัดทำแผนการฝึกอบรม และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้รวมกลุ่มกันเสนอโครงการ/กิจกรรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งจะต้องเป็น โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์ต่อชุมชน สร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีความยั่งยืน ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และมีความประสงค์จะดำเนิน โครงการ/กิจกรรม เพียงลำพัง สามารถยื่นโครงการขอกู้เงินจาก ธกส. มาดำเนินการได้ด้วยตัวเอง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 861

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738