ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2561 / 16:13:13  
ผู้ว่าฯน่านเชิญใช้บริการ "สายตรงไทยนิยมยั่งยืน" รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ผู้ว่าฯน่านเชิญใช้บริการ "สายตรงไทยนิยมยั่งยืน"  รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ผู้ว่าฯน่านย้ำทุกหน่วยต้องทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน แบบโปร่งใส แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลสู่ "ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ตรวจสอบได้ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำสู่ "ประทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นทุกหน่วยงานดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สั่งทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ย้ำหากประชาชนพบสิ่งผิดปกติของโครงการประชาชนสามารถร้องเรียน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและใช้การกระจาย ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐข้อมูลสาธารณ ข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้รัฐบาลได้เปิด สายตรงไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของรัฐบาลให้เขาถึงประชาชนโดยเปิด Website และ Facebook ชื่อ”สายตรงไทยนิยม” เพื่อรับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะจากประชาชน ถือเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งในการรับฟังปัญหาจากประชาชน
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้เน้นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นได้ ให้ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับ ตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การร้องเรียนเรื่องทุจริต ตลอดจนปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน และได้ใช้กลไก "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด" และ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ" เป็นหน่วยบูรณาการกับส่วนราชการทุกหน่วยในพื้นที่ โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบงานของศูนย์ดำรงธรรมโดยตรง เพื่ออำนวยการและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของศูนย์ดำรงธรรมอย่างต่อเนื่อง สายด่วน 1567

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738