ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2561 / 13:28:46  
ผวจ.ลำปาง เดินสายสรงน้ำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่
ผวจ.ลำปาง เดินสายสรงน้ำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วน ร่วมทำพิธีรดน้ำสักการะพระอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง และร่วมกันสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา, นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมนำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาจากทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยล้านนา ประกอบพิธีรดน้ำสักการะพระอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และทำพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง ร่วมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำคณะฯ ร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง บรรพกษัตริย์แห่งนครลำปาง ด้วยการถวายพวงมาลัย ผูกผ้าแพร 3 สี ซึ่งประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน พร้อมได้นำน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบน้ำหอม รดถวายองค์พระอนุสาวรีย์ฯ เพื่อเป็นการขอขมา สักการะถวายแด่ดวงพระวิญญาณ พระยาสุลวลือไชยสงคราม อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง อันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ผู้กอบกู้เมืองลำปางให้เป็นเอกราชจากพม่า สร้างบ้านแปงเมืองให้เป็นปึกแผ่นทำให้ลูกหลานชาวนครลำปาง ได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนยังได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อนำความเป็นสิริมงคลมาสู่บ้านเมืองและประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ได้ออกเดินทางไปยังวัดต่างๆ เพื่อเข้าสักการะถวายเครื่องไทยธรรม และสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด ประกอบด้วย พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง, พระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม, พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย และพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดบุญวาทย์วิหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะแสดงความเคารพและขอขมาต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสของจังหวัด โดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบจารีตประเพณีที่ได้สืบทอดต่อกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ รวมถึงยังเพื่อเป็นการให้เหล่าข้าราชการและประชาชนชาวลำปางได้ร่วมกันทำความดีเนื่องในโอกาสมงคล “ขึ้นปีใหม่สงกรานต์” ด้วยการได้เข้าวัดร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล รับศีลรับพรและประพรมน้ำมนต์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังใจในการทำงาน ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนได้มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสำเร็จ มุ่งมั่นที่จะทำแต่ความดีอันเป็นคุณประโยชน์ให้เกิดกับบ้านเมือง
ทั้งนี้ การประกอบพิธีสักการบูชาสรงเถราภิเษกแก่พระสงฆ์ หรือ การสรงน้ำพระภิกษุ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติตามฮีตฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองของชาวไทยล้านนา ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมานับแต่ในอดีต โดยมีความเชื่อว่า บุคคลใดกระทำด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธา มีความเชื่อในคุณพระศรีรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บุคคลนั้นจะได้รับผลอานิสงส์ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใด ก็จะสมดั่งความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738