ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 เมษายน 2561 / 16:57:12  
พ่อเมืองลำปาง นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาชาวบ้าน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ลำปาง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
พ่อเมืองลำปาง นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาชาวบ้าน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ลำปาง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
จังหวัดลำปาง จัดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันนี้ (26 เม.ย. 61) ที่ วัดบ้านทาน หมู่ 4 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ร่วมออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข) พร้อมให้บริการประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" เป็นโครงการที่จังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการด้านการเกษตร, การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการบริการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมออกบูธให้บริการแก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุบัติภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรถจักรยานแก่นักเรียนใน “โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน” จำนวน 15 คน โดยนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง, การมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, การมอบของอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชน จำนวน 85 ราย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และการมอบพันธุ์ปลา แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 483

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738