ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2561 / 12:46:21  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มอบความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เถิน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ จ.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มอบความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เถิน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมบริการสังคมร่วมกันนำทีมบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการมอบความสุขให้ความรู้พัฒนางานอาชีพ แก่พี่น้องประชาชนเกษตรกรรากหญ้า ตามโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองล้อมแรด ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวลำปางในเขตพื้นที่ตำบลล้อมแรด และพื้นที่ใกล้เคียง รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการหนึ่งที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปางจัดทำขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อต้องการให้โครงการฯ ได้เป็นที่พึ่งแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่ซึ่งห่างไกลความเจริญ โดยให้หน่วยบริการเคลื่อนที่ได้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้เกษตรกรได้เข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับพร้อมที่จะนำความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำเกษตรในไร่นาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเกษตรต่างๆ มากมาย ร่วมกับการให้บริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนแบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดทำบัญชี, การสหกรณ์, การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และด้านการพัฒนาที่ดิน, พร้อมกับได้มีการแจกพันธุ์พืชทั้งไม้ผล และพืชผักสวนครัว การแจกพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา, การให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์พร้อมให้บริการยารักษาโรค และ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนได้มีการจัดบริการแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย วัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย(ค่า BMI) แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานด้วย โดยในโอกาสนี้เพื่อเป็นการร่วมมอบความสุขให้แก่เกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโครงการฯ ร่วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกรและประชาชน ทำการมอบพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ให้แก่ผู้นำชุมชนรวมถึงตัวแทนเกษตรกรทั้งจาก 14 ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลล้อมแรด ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรได้นำกลับไปแจกจ่าย และทดลองเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738