ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2561 / 16:54:22  
รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันนี้ (04 พ.ค. 61) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การตรวจติดตามงานในพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำงานมาอย่างเต็มที่ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดลำปางนั้น ต้องขอชื่นชมคณะทำงานจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต่างร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี การบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและมอบนโยบายในประเด็น ดังนี้
1.โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งและประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม/ 2.โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ให้จังหวัดสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามปัญหาความต้องการที่ถูกเสนอในการประชาคมฯและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความสำคัญ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง/ 3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยให้จังหวัดจัดทำข้อมูลปริมาณของขยะตกค้างในแต่ละท้องถิ่น ปริมาณขยะตกค้างที่ปรากฏ ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง และการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ/ 4.โครงการตลาดประชารัฐ ให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติมด้านองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ให้เกิดความมั่งคั่งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง สร้างมาตรฐานตลาดให้เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เดินหน้าประเทศไทย 4.0/ 5.การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ให้จังหวัดดำเนินงานโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน/ 6.การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ดำเนินการตามเป้าหมายของจังหวัด ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนการ และร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในจังหวัด/ 7.การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาธารณภัย ตามห้วงระยะฤดูกาลเกิดภัย และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ร่วมกับภาคี เครือข่าย และเฝ้าระวังป้องกันภัยอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ 8.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำปาง กำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายสอดคล้องกับแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 คือ ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำผู้เกี่ยวข้องออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้สังคมและประชาชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด
จากนั้น เวลา 13.30 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ร่วมเดินทางเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อีกทั้ง เยี่ยมชมกองทุนหมู่บ้านวอแก้ว นิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้าชุมชน ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านวอแก้ว พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมชมฟาร์มสาวิตรี ของนายอุดม ขัดชมพู เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ของร้อยตรีชัยกิจ สุทธิวัฒน์ และเยี่ยมชมสหกรณ์โคนม นครลำปาง จำกัด

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5601, 093 9196578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 444

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738