ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 พฤษภาคม 2561 / 21:26:18  
รมช.มท. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในพื้นที่ จ.ลำปาง
รมช.มท. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในพื้นที่ จ.ลำปาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะทำงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำการพบปะเยี่ยมเยือนกลุ่มตัวแทนประชาชนและเกษตรกรในเขตท้องที่ตัวอย่าง ที่ชุมชนบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมเปิดเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น รับข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ประชาชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยจัดสรรและดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นจากความยากจน โดยการลงพื้นที่นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนจากทั้ง 7 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่ตำบลวอแก้ว มาร่วมให้การต้อนรับคณะ พร้อมกับร่วมกันนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งทางจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตามแนวทาง Road Map แผนการปฏิบัติงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในประเด็นกรอบหลักทั้ง 10 เรื่อง มีการเปิดเวทีประชาคมระดับพื้นที่ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ครบแล้วทั้ง 1,038 หมู่บ้าน ใน 13 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" และเพื่อจะรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในประเด็นเรื่องต่างๆ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมพบปะกับกลุ่มตัวแทนประชาชนและเกษตรกรของตำบลวอแก้ว สอบถามถึงความต้องการที่ประชาชนอยากให้ภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือ โดยได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในประเด็นต่างๆ รวม 6 ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน, การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต, การเกษตร, ความมั่นคง, สาธารณสุข และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนในพื้นที่ได้มีการนำเสนอความต้องการในเรื่องประเด็นสำคัญๆ เช่น เรื่องการพัฒนาพื้นที่จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการใช้อุปโภค-บริโภค, การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง, การฝึกทักษะเพื่อต่อยอดพัฒนางานอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ, การช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาตลาดสำหรับรับซื้อสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้าน, การพัฒนางานสาธารณสุขพื้นฐานจัดหารถเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วย การดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่ถูกนายทุนบุกรุก การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่ชุมชน ทั้งเรื่องของผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และการเป็นพื้นที่แหล่งพักยา เส้นทางลำเลียงเป็นต้น ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จว่า ในกรณีปัญหาความต้องการที่ได้มีการนำเสนอ ทางภาครัฐพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีการทำงานเป็นเครือข่ายมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้าน เพื่อให้รองรับกับแผนงานโครงการที่ทางหน่วยงานจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้สำหรับตำบลวอแก้ว ถือเป็นชุมชนพื้นที่หนึ่งที่มีความเข้มแข็งเคยได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการประชารัฐหลายโครงการ และประสบความสำเร็จสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ได้ ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมงานโครงการในด้านต่างๆ ที่ทางชุมชนได้ดำเนินการด้วย อาทิเช่น งานโครงการกองทุนหมู่บ้าน, โครงการกำจัดขยะมูลฝอย, โครงการพัฒนาการเกษตร การปลูกพืชด้วยนวัตกรรมประหยัดน้ำ, โครงการสัมมาชีพชุมชน ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงวัสดุทางธรรมชาติ เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738