ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2561 / 11:54:04  
จ.ลำปาง เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้ถูกคุมประพฤติ
จ.ลำปาง เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้ถูกคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ ธนาคารออมสิน เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "ค่ายลูกเสือคุมประพฤติ ประจำปี 2561" โครงการ "การฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ด้วยกระบวนการลูกเสือ" ร่วมกันนำเยาวชนผู้กระทำผิดที่ถูกคุมประพฤติ และเยาวชนผู้หลงผิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดในเขตพื้นที่ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพปรับเปลี่ยนทัศนคติ พัฒนาพฤตินิสัยให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม โดยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายฝึกอบรมขึ้น ที่บริเวณภายในพื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ พร้อมได้พบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู โดยมีเยาวชนผู้ถูกคุมประพฤติ และที่หลงผิดเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นราษฎรในท้องที่ตำบลต่างๆ จากทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง สมัครใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตามโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

สำหรับการฝึกอบรมตามกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์จังหวัด “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” สนองตอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจ “การสร้างเสริมชีวิตและสังคม ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง” ตามแนวทาง Road Map ของรัฐบาล ซึ่งได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “คืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคม ด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ” โดยมีแนวทางการปฏิบัติในการที่จะนำผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นปัญหาสังคม กระทำผิดภารกิจผู้ใหญ่รวมถึงคดีเด็กและเยาวชน ทั้งในคดียาเสพติด คดีทั่วไป และกำลังอยู่ในระหว่างถูกคุมประพฤติ ได้เข้ามาสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู โดยมุ่งหวังที่ต้องการให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้รับการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัย ฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการปรับเปลี่ยนปลูกจิตสำนึกให้เป็นผู้มีทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเกิดความตระหนักรู้เห็นถึงความรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและผู้อื่น ตลอดจนมองเห็นคุณค่าในตนเอง โดยคิดที่จะพัฒนาตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรู้ มีทักษะ รู้จักคิดไตร่ตรองด้วยหลักของเหตุผล และรู้จักที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชน สังคม ได้เกิดการยอมรับในตัวผู้ถูกคุมประพฤติ และให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้กลับตัวไปเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
โดยการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้นำแนวทางหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้ามาประยุกต์ใช้ผสมผสานร่วมกับการฝึกระเบียบวินัยของลูกเสือ เน้นการสร้างความเข้าใจ และการให้ความไว้วางใจ นอกจากนี้ในการฝึกอบรม ยังได้นำหลักทางด้านพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการบำบัดฟื้นฟูร่วมด้วย เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้ศึกษารู้ซึ้งถึงหลักธรรมและปฏิบัติธรรม เพื่อจะช่วยในการขัดเกลาจิตใจของผู้ถูกคุมประพฤติ อันจะเป็นการป้องปรามและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้เกิดการพัฒนาจิตใจและการเรียนรู้ด้วยปัญญา รู้จักที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผล และมีคุณธรรม ตามหลักธรรมคำสอน เกิดจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อบุคคลอื่นๆ เห็นคุณค่าของการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม อันเป็นการวางรากฐานที่จะทำให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738