ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2561 / 08:50:10  
จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานองค์กรของรัฐ
จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานองค์กรของรัฐ
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน จัดการประชุมสัมมนาโครงการ "ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561" ทำการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อการใช้พลังงานอย่างประหยัด เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วยงานองค์กรจากส่วนราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้ง 72 หน่วยงาน รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมในการประชุมสัมมนารับฟังคำชี้แจงและแนวทางการปฏิบัติ

สำหรับการประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการชี้แจงถึงแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” ซึ่งส่วนราชการทุกหน่วยจะต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการจัดประชุมสัมมนายังเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนราชการได้ตระหนักถึงการเป็นผู้นำภาคส่วนอื่นๆ ในการลดการใช้พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของส่วนราชการให้สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของจังหวัดลำปาง ซึ่งทางจังหวัดได้จัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ตามตัวชี้วัด 4.2 ด้านการประหยัดพลังงาน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยติดตามการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ในกิจกรรม “การลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ซึ่งหน่วยงานส่วนราชการทุกหน่วยในพื้นที่จะต้องถือปฏิบัติ จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลความสำเร็จผ่านทางระบบ e-report
โดยการประชุมสัมมนาได้รับเกียรติจาก นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “อนุรักษ์พลังงานอย่างไรให้ใจมีสุขในยุค 4.0” และได้รับเกียรติจาก นายปิยะสันต์ ปัญจขันธ์ วิศวกรโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการประหยัดและลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ” ตามมาตรการ 1 ล 5 ป ได้แก่ การล้างแอร์ในหน้าร้อน เพื่อช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน, การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25-26 องศา รวมทั้งเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่เหมาะสม, การปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานและที่มีการทำงานแบบอัตโนมัติ, การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน และการปรับเช็คเครื่องยนต์ก่อนเดินทางไกล พร้อมกับได้บรรยายพิเศษกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์”

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738