ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2561 / 16:54:52  
พ่อเมืองลำปาง ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาจังหวัดจากทุกภาคส่วน สู่การเป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
พ่อเมืองลำปาง ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาจังหวัดจากทุกภาคส่วน สู่การเป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
จังหวัดลำปาง จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง ภายใต้วิสัยทัศน์ "ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข"

วันนี้ (9 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสมาคม มูลนิธิ สโมสรและจากประธานองค์กร เครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การเกษตร และเป็นนครแห่งความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
สำหรับแนวทางการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง การจัดทำยุทธศาสตร์แผนแม่บทพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งโลจิสติกส์ (ขนส่งมวลชน), การกำหนดมาตรการเพื่อจัดระเบียบป้ายโฆษณา, การควบคุมสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย, การรณรงค์ลดการเผาเศษวัชพืชและพื้นที่ทางการเกษตร (ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ), การใช้มาตรการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ, การกำหนดแผนยุทธศาสตร์สับปะรด, การเพิ่มสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ, การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการเข้าถึงข้อมูล (Big data) จากการสอบถามที่ชัดเจนขึ้น อีกทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ที่ต้องดำเนินการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวทิ้งท้ายว่า จากแนวทางการระดมความคิดเห็นเบื้องต้นนี้ จะทำการรวบรวมเพื่อสรุปและดำเนินการแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 410

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738