ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2561 / 11:48:27  
กฟภ.ห้างฉัตร เดินหน้ายกระดับงานบริการประชาชน เปิดศูนย์ราชการสะดวกรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการกลาง
กฟภ.ห้างฉัตร เดินหน้ายกระดับงานบริการประชาชน เปิดศูนย์ราชการสะดวกรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการกลาง
นายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center หรือ GECC) คณะที่ 12 ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชน ของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาห้างฉัตร ได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชน "เคาน์เตอร์เซอร์วิส" เข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ตามโครงการ "การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก" โดยมีนายประสิทธิ์ ตาสุวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาห้างฉัตร ได้นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน รวมถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ และร่วมกันนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้างานบริการในด้านต่างๆ ที่แต่ละแผนกรับผิดชอบ พร้อมกับนำคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยในพื้นที่จุดบริการประชาชน

โดยการตรวจประเมิน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาห้างฉัตร ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลงานบริการในเรื่องด้านๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้งในเรื่องกระบวนงานการรับเรื่อง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการในรูปแบบ One Stop Service รวมทั้งให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณงาน สถิติผู้มาใช้บริการ และปริมาณรายได้จากการให้บริการ ตลอดจนนำเสนอเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในงานบริการ เป็นต้น ซึ่งทุกกระบวนงานได้เน้นที่จะอำนวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
ทั้งนี้ สำหรับการตรวจประเมินจุดบริการหน่วยงาน เพื่อยกระดับเป็นจุดบริการประชาชนมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะกระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐได้มีการปรับปรุงและพัฒนางานการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานองค์กร โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 12 ได้กล่าวว่า การตรวจติดตามงานครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อจะรับรองมาตรฐานงานด้านการบริการประชาชนให้แก่หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยทางหน่วยงานผู้ให้บริการมีความต้องการที่จะยกระรับมาตรฐานงานบริการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ที่ประกาศใช้บังคับเมื่อปี 2558 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเร่งรัดให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีคุณภาพและดียิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของผลการประเมิน ทางคณะอนุกรรมการฯ จะได้ทำการสรุปและนำผลการตรวจประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อจะทำการพิจารณามอบโล่และตราสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติให้แก่ศูนย์ราชการสะดวก ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738