ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2561 / 16:51:32  
จ.ลำปาง กำหนดทิศทางแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
จ.ลำปาง กำหนดทิศทางแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 2/2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ

วันนี้ (11 พ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดลำปาง) มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ โดยในที่ประชุมลงมติเห็นสมควรให้ นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2574) และเป้าหมายการพัฒนาภาค ในยุทธศาสตร์ที่ 9 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สู่การเชื่อมโยงกับแผนระดับพื้นที่
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดประเด็นร่วมหารือ อาทิ การทบทวนการปรับแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด การรายงานผลดำเนินงานของฝ่ายเลขาฯ ตลอดจนพิจารณาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสนอบรรจุในคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาแผนงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ในฐานะคณะอนุกรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 และเสนอบรรจุในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 282

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738