ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤษภาคม 2561 / 13:18:19  
กษ.เร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมรอบด้าน
กษ.เร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมรอบด้าน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมรอบด้าน พร้อมกำหนดโทษทางปกครองแก่ผู้นำคำว่า"วิสาหกิจชุมชน""วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล""เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน" หรือ "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล" ไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียน

นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ สาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.กำหนดคำนิยาม “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล”และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” เพิ่มเติม โดย “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 2.กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลจะต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 3.กำหนดให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์เป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล ยื่นจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ 4.กำหนดให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเพิ่มรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นกรรมการ และเพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคม 5.กำหนดให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ อำนาจในการประสานการดำเนินการของกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนาจในการเสนอแนะต่อกองทุนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงาน หรือแก้ไขปัญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 6.กำหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนชุมชนเมืองต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชน และให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดให้มีมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 7.เพิ่มบทกำหนดโทษทางปกครองแก่ผู้นำคำว่า“วิสาหกิจชุมชน”“วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล”“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องถูกปรับตั้งแต่วันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะเลิกใช้หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้มีการขยายผลข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี 1) มอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย ทั้งด้านการตลาด การเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 2) มอบหมายสำนักงานประกันสังคม ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน 3) มอบหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4) มอบหมายกรมการจัดหางาน ให้คำแนะนำ รายละเอียดและเงื่อนไขในการขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านแก่สมาชิกที่สนใจ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738