ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 09:03:37  
ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินหน่วยงานรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินหน่วยงานรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก มุ่งหวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ ธ.ก.ส.นาน้อย พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก มุ่งหวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับศูนย์ราชการสะดวก เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติ และให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ รับทราบโดยทั่วกัน
โดยในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 541 ศูนย์ และผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จำนวน 497 ศูนย์ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และตรวจประเมินการรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกำหนด
ทั้งนี้จังหวัดน่าน มีผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว) คณะที่ 14 ในการตรวจประเมิน ในหน่วยงานของ ธ.ก.ส.สาขานาน้อย สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปัว จากนั้นทางคณะจะสรุปนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738