ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 13:52:33  
จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนนโยบายรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนนโยบายรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รวมพลังในการจัดการขยะมูลฝอยแบบคัสเตอร์( Clusters)ในพื้นที่

วันนี้(15 พฤษภาคม 2561) ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ทบทวน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ในการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 18 อำเภอ รวมจำนวน 460 คน และนายวรพจน์ เอี่ยมรักษา ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดส่งเสริม แนะนำ และกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดแผนปฏิบัติการจังหวัด เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเลือกใช้วิธีการและพื้นที่กำจัดขยะที่เหมาะสม ให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ สำหรับจังหวัดเชียงราย มีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะ 5 ปี คือปี 2558 – 2562 ได้มีการปรับปรุงการรวมกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า รวม 51 แห่ง ในกลุ่มที่ 2 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอดอยหลวง รวม 37 แห่ง ในกลุ่มที่ 3 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาล รวม 28 แห่งและในกลุ่มที่ 4 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าแดด อำเภอพาน และอำเภอเทิง รวม 27 แห่ง ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบคัสเตอร์( Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738