ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 14:59:10  
ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาจำนวนมาก ต่างเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบดูแล และยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในกิจกรรม มหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา
ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาจำนวนมาก ต่างเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบดูแล และยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในกิจกรรม มหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา
ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาจำนวนมาก ต่างเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบดูแล และยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในกิจกรรม มหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีพื้นที่ในการแสดงความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า และตระหนักถึงคุณค่าตัวเองในการใช้ชีวิต ในสังคมปัจจุบัน

วันนี้ (15 พ.ค.61) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแล และยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในกิจกรรม มหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมวัดศรีโคมคำ และบริเวณรอบวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีพื้นที่ในการแสดงความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า และตระหนักถึงคุณค่าตัวเองในการใช้ชีวิต ในสังคมปัจจุบัน โดยมีผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ เครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ กองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้แสดงความสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของคนทุกกลุ่มวัย การมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่บุคคลดีเด่นด้านครอบครัว และองค์กรปกครองท้องถิ่น , มอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ริเริ่มดำเนินการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจำนวน 4 แห่ง การมอบโล่ครอบครัวร่มเย็นจำนวน 4 ครอบครัว รวมถึงมอบโล่บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจำนวน 1 ราย กิจกรรมวอล์คแรลลี่ สถานี ฮอมกำกึ๊ดฮอมพญาผู้สูงวัย , การแข่งขันประกวดอาหารล้านนาเพื่อสุขภาพ การแสดงบูทนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 60

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738