ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 15:12:31  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์ขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อย่างยั่งยืน วันที่สอง น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่แปลงนาบ้านท่าค้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เพื่อเป็นจุดสาธิตเรื่องการพัฒนาระบบ กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ฐานคนรักษ์ป่า : ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ฐานที่ 2 ฐานคนรักษ์น้ำ : การทำคลองไส้ไก่กระจายน้ำและหนองน้ำ ฐานที่ 3 ฐานคนรักษ์พระแม่ธรณี : การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และฐานที่ 4 ฐานพึ่งพาตนเอง : การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้จนเกิดประโยชน์ จนเกิดผลสำเร็จ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำ ของประเทศไทย ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำปราจีน (ลุ่มน้ำย่อยห้วยโสมง) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกร ลดการทำลายสภาพแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และมีความมั่นคงในที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน โดยให้น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำ การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เป็นหลักการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดปี การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน การจัดงานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและความสำคัญของทรัพยากรดินและเป็นการสร้างความตระหนักแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ในการนำแนวทางหรือทฤษฎีสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ทางด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า งานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ได้มีการบูรณากร จากหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี เครือข่ายชุมชนต้นน้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ หมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการสาธิต เป็นจำนวนมาก นอกจากกรมพัฒนาที่ดินจะมาสาธิตการใช้การอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว กรมพัฒนาที่ดิน ยังมีโครงการช่วยเหลือ ประชาชน ในการขุดลอกคูคลอง และการขุดสระอ่างกักเก็บน้ำ ให้ราษฎร นอกเขตพื้นที่นอกชลประทานด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738