ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 16:47:55  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัท ห้องหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิสำนัก สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นๆ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัท ห้องหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิสำนัก สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นๆ
นายอำนาจ เรืองแสง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 8 ปฏิบัติราชการในหน้าที่ สรรพากรพื้นที่ลำพูน เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัท ห้องหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 แล้วแต่กรณี พร้อมชำระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ หากนิติบุคคลใดยื่นแบบฯเกิดกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องชำระค่าปรับแห่งเหตุการณ์ล่าช้าไม่เกิด 2,000 บาท และต้องชำระเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษี กรณีที่มีภาษีต้องชำระ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-561469 ต่อ 308 หรือสายด่วน 1161

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738