ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 20:54:27  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามประเมินผลหน่วยงาน รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามประเมินผลหน่วยงาน   รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center)
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก มุ่งหวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับศูนย์ราชการสะดวก เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ
ซึ่ง พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้นำไปปฏิบัติ และให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ทั่วกัน
ในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการ ได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 541 ศูนย์ และผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้นจำนวน 497 ศูนย์ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และตรวจประเมินการรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ตามหลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกำหนด
ทางด้าน พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทร์ขาว หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินผล คณะที่ 14 ได้กล่าวว่า ในการตรวจประเมิน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจหน่วยงาน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งหน่วยงานของ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ก็เป็นหนึ่งใน 4 หน่วยงาน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จากนั้นทางคณะจะสรุปนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 และจะมอบโล่รางวัลให้ ภายในกันยายน 2561 นี้

ข่าวโดย : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738