ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 09:42:14  
นโยบายส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา
นโยบายส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา
นโยบายส่งเสริมการเรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ

การเรียนในระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปวช./ปวส. /และปริญญาตรี
ส่วนการเรียนด้านสหกิจศึกษา เป็นการเรียนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 16 สัปดาห์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับการตลาดแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศสู่สากล
ระบบการศึกษาทวิภาคและสหกิจศึกษา เป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียน นักศึกษาทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน ได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738