ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 10:29:35  
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 และกิจกรรมการพบปะกันระหว่างคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่

นายพัลลภ หว่าล่ะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพ การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขอนามัย และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น และยังเป็นการพบปะกันของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่กว่า 700 คน ซึ่งเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ มีความครอบคลุม และต่อเนื่อง
ภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมจับสลากมอบของรางวัล และกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กองงานสวัสดิการสังคม หมายเลขโทศัพท์ 053-681-1231 ต่อ 11

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738