ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 13:04:31  
จังหวัดแพร่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561
จังหวัดแพร่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อที่สามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรของตนเองได้

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศ รวม 882 ศูนย์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ได้แก่เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสาน ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ในการเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่เกษตรกรสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตรของตนเองได้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี มีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ เป็นที่พึ่งพา และช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวอีกว่า ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) นั้นจังหวัดแพร่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกอำเภอ ซึ่งเริ่มต้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ในวันนี้(16พ.ค.61) มีการผลักดันการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จะจัดที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตส้มเขียวหวาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จะจัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าว วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จะจัดที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวและแก้วมังกร วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะจัดที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าว/ข้าวโพด วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จะจัดที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหัวเมือง อำเภอสอง ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าว วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จะจัดที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแม่ปาน อำเภอลอง ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตลองกอง และวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จะจัดที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าว จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานและหาความรู้ ความเข้าใจได้จากงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีตามศูนย์ใกล้บ้านท่าน /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738