ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 13:12:50  
เชียงราย สร้างความตระหนักการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรของรัฐ
เชียงราย สร้างความตระหนักการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรของรัฐ
จังหวัดเชียงราย ระดมเจ้าหน้าที่รัฐสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบในภาครัฐซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต้องมีความเข้มแข็งทางจริยธรรม เพื่อต่อสู้กับความโลภที่มาพร้อมกับช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน

วันนี้ (16 พ.ค. 61) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง และบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ที่ห้องจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท อนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ที่มีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากอดีตมากขึ้น ขยายตัวออกไปในวงกว้าง และมีลักษณะทับซ้อนมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อต่อสู้กับกับความโลภที่มาพร้อมกับช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของภาครัฐสมัยใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในสังคมไทยมีรูปแบบที่หลากหลายและเกิดขึ้นในทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงได้กำหนดให้เรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งต้องตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น ต้องมีความเข้มแข็งทางจริยธรรม ต่อสู้กับความโลภ ที่มาพร้อมกับช่องทางในการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงถือได้ว่า ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงในการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะส่วนรวม และทำให้ประโยชน์ของของรัฐ หน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน และทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ด้วย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738