ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:26:03  
พัฒนาฝีมือพะเยา จับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พัฒนาฝีมือพะเยา จับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน” ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่ง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนิสิต นักศึกษา พนักงานและบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่งในสาขาที่วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะได้รับทั้งหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ควบคู่กับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ด้วย
นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน หรือองค์กรผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และเข้ารับการอบรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมุ่งมั่นสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในจังหวัดพะเยามีพนักงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมากกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มากที่สุด
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยายังได้มอบดาวเงินหกแฉกมาตรฐานฝีมือให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จำนวน 185 คน ใน 13 สาขา อาทิ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ในบ้านขนาดเล็ก ช่างเจียระไนพลอย ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน พนักงานนวดไทย ฯลฯ
นายเสริมสกุล พจนาการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ผลักดันการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาที่ได้รับการประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาวันละ 315 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้กลไกการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนิสิต นักศึกษา พนักงาน และบุคลากรของตนเอง โดยเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้มุ่งมั่นร่วมมือกันผลักดันให้เกิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งขาติในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากลงนามในวันนี้ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดพะเยา มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งแต่ละแห่งมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้น คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ดังนั้น หากสามารถเพิ่มจำนวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มจำนวนสาขา และระดับของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือในจังหวัดพะเยา ย่อมส่งผลให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดพะเยามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังของภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในวันนี้ คือ พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738