ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:45:35  
จังหวัดน่าน จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
จังหวัดน่าน จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
จังหวัดน่าน จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ โรงแรมเทวราช นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว ด้วยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดน่านจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดมอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดย การประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน บทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ในการขับเคลื่อนภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการในจังหวัด บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมแผนงาน โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคนพิการ และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จาก ภาระ ให้เป็น พลัง สู่การขับเคลื่อนแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการที่อยู่ในจังหวัดน่าน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ทำให้คนพิการของจังหวัดน่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738