ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 16:07:53  
กรมการสรรพกำลังกลาโหมเร่งฝึกระดมสรรพกำลังให้พร้อมรับมือภัยจากการสู้รบ สาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
กรมการสรรพกำลังกลาโหมเร่งฝึกระดมสรรพกำลังให้พร้อมรับมือภัยจากการสู้รบ สาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
กรมการสรรพกำลังกลาโหม กับสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร มุ่งเน้นการรับมือกับภัยจากการสู้รบ รวมทั้งสาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน

พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เปิดเผยว่า กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกันและมีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรจำเป็นให้กับฝ่ายทหารตั้งแต่ภาวะปกติ การฝึกมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกองทัพไทย ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ภายใต้รหัส “กรส.” (การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร) หรือ “MOBEX” (Mobilisation Exercise) เพื่อทดสอบการระดมทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน โดยใช้กรอบสถานการณ์ฝึกร่วมกองทัพไทย ตามแผนป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise : C-MEX) โดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยจากการสู้รบ รวมทั้งสาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ในปี 2561 กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้กำหนดการฝึกเป็น 2 ห้วง ได้แก่ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ห้วงวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 เป็นการฝึกการวางแผน อำนวยการ และประสานงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย และการฝึกภาคสนาม (FTX) ห้วงวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เป็นการฝึกทดสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ณ พื้นที่ฝึก กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถชมภาพการฝึก กรส.61 หรือ MOBEX 2018 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dmd.mod.go.th
ทั้งนี้ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนจัดเตรียมทรัพยากรตามขีดความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร หรือภารกิจเพื่อความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล อย่างเป็นระบบและประสานสอดคล้องกันตั้งแต่ภาวะปกติ ซึ่งได้กำหนดประเภททรัพยากรตามความจำเป็นไว้ 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านการคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ โดยให้มีหน่วยงานระดับกระทรวงเป็นหน่วยประสานงานหลักทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738