ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 16:10:14  
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันสาธิตเริ่มต้นฤดูการผลิต (วันพืชมงคล) และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 อำเภอจุน จ.พะเยา
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จัดงานวันสาธิตเริ่มต้นฤดูการผลิต (วันพืชมงคล) และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 อำเภอจุน จ.พะเยา
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันสาธิตเริ่มต้นฤดูการผลิต (วันพืชมงคล) และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 อำเภอจุน จ.พะเยา

วันที่ 16 พฤษภาคม 61 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันสาธิตเริ่มต้นฤดูการผลิต (วันพืชมงคล) และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 อำเภอจุน จ.พะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิต ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าว เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ทางวิชาการในการผลิตข้าวที่ได้ไปปฏิบัติ หรือปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตในท้องถิ่นและฐานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้นาประชารัฐทุ่งรวงทอง สำหรับให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการลดต้นทุนการผลิตข้าว ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ฐานเรียนรู้การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประมงและปศุสัตว์ฐานเรียนรู้บัญชีต้นทุน และฐานเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ ของงานคือการแข่งดำนาข้าว ที่มีเกษตรกรนับ 100 รายเข้าร่วมการแข่งขัน และการแข่งขันไถนาด้วยรถไถนาแบบเดินตาม โดยผู้ที่มาร่วมงานต่างส่งเสียงเชียร์กันดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ซึ่งก็สร้างความสนุกสนาน เฮฮา ให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738