ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 14:05:04  
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง พร้อมทำหน้าที่ครูพิเศษ บรรยายวิชา กำเนิดไทย ให้เยาวชนสำนึกความเป็นไทย
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง พร้อมทำหน้าที่ครูพิเศษ บรรยายวิชา กำเนิดไทย ให้เยาวชนสำนึกความเป็นไทย
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ บรรยายให้ความรู้วิชา กำเนิดไทย ให้เยาวชนได้ตระหนักรู้และสำนึกถึงรากเหง้าความเป็นไทย

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางมาจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่พำนักอยู่ในสถานพินิจฯจังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทำงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ศูนย์ฝึกอบรม และสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ว่ามีการทำงานเป็นอย่างไร ตลอดจนได้พูดคุยถึงแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับเด็กและเยาวชนที่พ้นจากสถานพินิจฯ ออกไปแล้ว ซึ่งจะกลับไปสู่วังวนของสังคม บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเดิมๆ และอาจถูกชักนำไปสู่การกระทำความผิดซ้ำได้อีก ดังนั้นการติดตามเยาวชนหลักจากพ้นจากสถานพินิจไปแล้ว จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันปัญหาระยะยาวได้ ทั้งนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีบทบาทเข้ามาดูแลด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนกระทรวงแรงงานที่จะช่วยหาสัมมาชีพให้ทำ เมื่อมีงานทำ ก็จะสร้างความมั่นใจ และใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข เป็นภูมิคุ้มกันมิให้ใครมาครอบงำให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำได้อีก นอกจากนั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้ปกครอง ตลอดจนสังคมภายนอก ควรมีส่วนช่วยกันดูแลบุตรหลานและเยาวชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์สุ่มเสี่ยง ก้าวสู่อนาคตอย่างมีพลัง เป็นความหวังของประเทศชาติต่อไป
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษในวิชาสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ได้เรียนในหลักสูตรของ กศน. อยู่แล้ว สำหรับวันนี้จะบรรยายเรื่อง กำเนิดไทย เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความซาบซึ้งถึงความเป็นมาของชาติไทย ได้ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าและความยากลำบากของบรรพชน ในการรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติ ซึ่งเยาวชนควรช่วยกันธำรงรักษา มีความรู้สึกรักและหวงแหนสถาบันสำคัญไว้ให้ยืนนาน
สำหรับเด็กและเยาวชนที่พำนักในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง มีจำนวนทั้งสิ้น 48 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 7 คน เป็นเยาวชนจากจังหวัดลำปาง พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รองลงมากระทำผิดต่อทรัพย์และร่างกาย


ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 339

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738