ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 15:54:05  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเป้าหมายและร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเป้าหมายและร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยขั้นตอนต่อไป จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบเป้าหมายและร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ โดยแบ่งเป็น 132 ประเด็น 478 กิจกรรม 791 ตัวชี้วัด ซึ่งทุกกระทรวงจะต้องนำเป้าหมายการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านของแผนปฏิรูปไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้าง เพื่อแต่ละกระทรวงจะได้ติดตามด้วยถูก จะได้ชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจว่า ที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้าง ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อรับทราบและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ แปลคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จะมีเวลาอยู่ในตำแหน่งอีก 5 ปี ซึ่งแต่ละกระทรวงจะต้องไปออกกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิบัติ เรื่องใดที่รัฐบาลไม่เห็นชอบ ก็จะต้องนำกฎหมายนั้นไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ส่วนแผนปฏิรูปใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้คณะกรรมการปฏิรูปจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จะคอยติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย ของหน่วยงานต่างๆ หากไม่ปฏิบัติตามจะรายงานให้รัฐบาลทราบ หากยังนิ่งเฉยก็จะรายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738