ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 16:10:09  
ประกันสังคมเชียงใหม่ สาขาฝาง เชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ประกันสังคมเชียงใหม่ สาขาฝาง เชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ  กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม
หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ สมัครกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม

นางทิพย์สุดา บาลี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการกลับเป็นผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพไปให้ผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว ในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการแล้ว ซึ่งมีประมาณ 300 กว่าราย จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 รีบดำเนินการติดต่อยื่นคำขอคืนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมประกันสังคมเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเงินสมทบได้หลายช่องทาง คือ จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ทุกสาขา หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (seven – eleven) หรือจ่ายผ่านระบบ Pay at Post ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ หรือจ่ายทางธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมแนบแบบส่งเงิน ( สปส.1-11) ส่งให้สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ยังสามารถจ่ายเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณีเช่นเดิม คือ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738