ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 17:12:29  
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลักดันสู่ความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลักดันสู่ความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเพิ่มศักยภาพ "การทำผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อบรรจุสินค้า" หวังผลักดันธุรกิจการเกษตรให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถแข่งขันในธุรกิจได้

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเพิ่มศักยภาพ "การทำผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อบรรจุสินค้า" ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จำนวน 24 คน เพื่อผลักดันให้ธุรกิจการเกษตรมีศักยภาพที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการจัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองสูง อยู่ในพื้นที่ของการเพาะปลูกกระเทียม หอมแดง และผลไม้หลายชนิด เป็นกลุ่มหลักในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการทำน้อยได้มาก โดยใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ และเป็นต้นแบบการทำเกษตรให้แก่พื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดลำพูน ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึก ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความสูญเสีย และวิเคราะห์งานในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก่อเกิดนวัตกรรมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับจังหวัดลำพูน เป็นเมืองแห่งการเกษตร มีพืช ผัก ผลไม้หลากหลาย การเกษตรจึงเป็นจุดเด่นของจังหวัดลำพูนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชน

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 290

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738