ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 09:34:16  
เกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561
เกษตรลำปาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561
กษจ.ลำปาง เปิดศูนย์การเรียนรู้บริการทางการเกษตร เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญา เสริมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ สร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรต้นทุนต่ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบของจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิตสินค้าเกษตรด้วยวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ” โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชุมชนบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ร่วมกับนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ รวมถึงประชาชนเกษตรกรจากชุมชนต่างๆ ในตำบลสบป้าด และตำบลใกล้เคียง รวมจำนวนมากกว่า 300 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรมิติใหม่
สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรของ จ.ลำปาง ในการเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ประจำปี 2561 ทำการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องวิธีการปลูก การผลิตสินค้าเกษตรทั้งกระบวนการ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ โดยการดำเนินการ ทางจังหวัดลำปางได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “บ้านห้วยรากไม้” ในเขตท้องที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้เริ่มต้นฤดูการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การนำองค์ความรู้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มาใช้ ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนเพิ่มปริมาณจำนวนผลผลิตและรายได้ ตลอดจนยังเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ให้เกษตรกรได้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบเพื่อความมั่นคงในอาชีพทำการเกษตร
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเปิดสถานีฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อาทิ สถานีการจัดการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, สถานีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว, สถานีการจัดการดินและปุ๋ย, สถานีการเรียนรู้วิธีการแปรรูป และสถานีเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง เชียงใหม่ และลำพูน มาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงใหม่ ให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีทางนิเวศวิศวกรรมในนาข้าว, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรลำพูน ให้ความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์พืช, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุน, สำนักงานประมงลำปางให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก และสำนักงานชลประทานลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738