ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 10:01:24  
สปส. เชิญชวนผู้ประกันตน ใช้แอพพลิเคชั่น SSO Connect ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ต่างๆ
สปส. เชิญชวนผู้ประกันตน  ใช้แอพพลิเคชั่น  SSO Connect  ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ต่างๆ
หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เชิญชวนผู้ประกันตน ใช้แอพพลิเคชั่น SSO Connect เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างรวดเร็ว

นางทิพย์สุดา บาลี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง กล่าวว่า พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับ การจัดทำข้อมูล Big Data โดยให้เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุด นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน โดยขณะนี้ทาง สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่น SSO Connect เพื่อให้ผู้ประกันตน ดาวน์โหลด นำไปใช้ประโยชน์สำหรับตรวจสอบสิทธิ ต่างๆ เช่น ตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ดูยอดเงินสมทบกรณีชราภาพ ตรวจสอบสิทธิทันตกรรม รับข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็ว และเชื่อโยงไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งแอพพลิเคชั่น ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกันตน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่างๆ ด้วยตัวเอง ผ่านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ทั้งระบบ ios และ Android โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม
ทั้งนี้ ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้แต่ละกระทรวง ทบวง กรม ไปดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Big Data โดยให้ไปคัดเลือกข้อมูลของตัวเองว่า มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงอื่นที่จะนำข้อมูลนั้นๆ ไปใช้งาน ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมที่สามารถหยิบข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนหรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ แต่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทุกหน่วยงานจะต้องกำหนดข้อมูลเหล่านี้ให้ได้ และบรรจุข้อมูลลงไปในแบบฟอร์ม แต่ละหน่วยงานอาจจะมีแบบฟอร์มของตัวเองในขั้นต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้ประสานงานว่าแบบฟอร์มโดยรวมจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738