ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 13:13:49  
การดำเนินการและใช้ประโยชน์ จาก Big Data
การดำเนินการและใช้ประโยชน์ จาก Big Data
รัฐบาลเร่งขับเคลื่อน Big Data 4 เรื่อง มุ่งบริหารราชการได้สำเร็จ บูรณาการการทำงานข้ามกระทรวง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนเห็นการทำงานของรัฐ

นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง การดำเนินการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีบูธนำเสนอผลงานการขับเคลื่อน Big Data ของภาครัฐ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.Big Data analytics เพื่อพัฒนาโมเดลการคาดการณ์ความสามารถของบิดามารดาในการเลี้ยงบุตรวัย 0-3 ขวบ 2.การลดปัญหาการตัดไฟฟ้าจากการชำระเงินล่าช้า 3.การใช้ข้อมูล Social media เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 4.การทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องการให้นำ Big Data มาใช้ในการบริหารราชการได้สำเร็จ เช่น โครงการไทยนิยม สามารถนำไปใช้กับการท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะกับ "12 เมืองรองห้ามพลาด" นอกจากนี้สามารถนำไปบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนเห็นการทำงานของรัฐ เช่น ฐานข้อมูลทำให้เห็นเส้นทางถนนที่ชำรุดบ่อย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนซ่อมแซมก่อน-หลัง เป็นต้น
ทั้งนี้ หลักการสำคัญในนโยบายและการขับเคลื่อน Big Data คือทุกกระทรวง ทบวง กรม บูรณาการฐานข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมทั้งผลการวิเคราะห์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการในหน่วยงาน เช่น ใช้ข้อมูลอธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปรับตัวสร้างวิธีการรับมือได้ทันการ นอกจากนี้ยังทำให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณ ขณะที่ประชาชนได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจและสังคม


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738