ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 13:16:31  
จังหวัดเชียงรายจัดค่ายเยาวชนสร้างครอบครัวอบอุ่น นำไปสู่สังคมคุณธรรม
จังหวัดเชียงรายจัดค่ายเยาวชนสร้างครอบครัวอบอุ่น นำไปสู่สังคมคุณธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจัดค่ายให้เด็ก เยาวชนพร้อมครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

วันนี้( 18 พฤษภาคม 2561) ที่โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นำองค์ความรู้ถ่ายทอดส่งเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง นำไปสู่สังคมคุณธรรม ให้ยึดหลักปฏิบัติทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงานและนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่ชุมชน สังคมคุณธรรม กำหนดจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น ๆละ3 วัน สำหรับรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 มีเด็ก เยาวชนพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมค่ายมี 40 ครอบครัว รวม 80 คน ส่วนรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561ซึ่งมีเนื้อหาของหลักสูตร คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่ชุมชน สังคมคุณธรรม การรู้บทบาทและเข้าใจในคุณค่าของตนเอง การสานสัมพันธ์ในครอบครัว การถมปิดช่องว่าง การฝึกบริหารภายและใจด้วยโยคะก่อนนอน การสร้างสุนทรียสนทนาด้วยบัญชีออมใจ การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี และการศึกษาเรียนรู้ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อในค่ายเม็งรายมหาราช

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 93

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738