ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 13:25:44  
ผู้ว่าฯ น่าน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดน่าน ร่วมกันรักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาหบูชา ประจำปี 2561
ผู้ว่าฯ น่าน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดน่าน ร่วมกันรักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาหบูชา ประจำปี 2561
ผู้ว่าฯ น่าน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดน่าน ร่วมกันรักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาหบูชา ประจำปี 2561

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีนโยบายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดน่าน ร่วมกันรักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดใกล้บ้าน อีกทั้งประดับธงชาติ และธงธรรมจักร เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน สำหรับวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 นี้ ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน โดยมีประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานว่า วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา นั่นคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 420 พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นกษัตริย์ลังกา พระองค์อื่น ๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชานี้สืบทอดต่อกันมา การปฏิบัติพิธีวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยนั้น ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศ สรุปได้ว่า เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม้ พร้อมกับจุดประทีปโคมไฟให้ดูสว่างไสวไปทั่วพระนคร เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย ขณะที่พระมหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ครั้นตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ ตลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายในไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน ส่วนชาวสุโขทัยจะรักษาศีล ฟังธรรม ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร บริจาคทานแก่คนยากจน ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา คือเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานในคราวเดียว เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลและประเทศไทย ได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึง จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ ของพระองค์ ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลกด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738