ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 13:32:29  
รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศ
รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศ
รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ย้ำ การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลาควบคู่กับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ว่า จะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติ และย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลา ควบคู่กับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ให้ข้าราชการทุกคนทบทวนบทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติ เพราะข้าราชการเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการอำนวยความสะดวก ปัญหาการลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สำคัญต้องไม่ให้ปัญหาต่าง ๆ นำมาซึ่งความวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของสื่อสังกัดกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เข้าใจความหมายของการปฏิรูป และเรื่องการปฏิรูปที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้ว ซึ่งการปฏิรูปประเทศมีทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิรูปที่กำหนดไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องพิจารณารายละเอียดว่า เรื่องใดที่ดำเนินการได้ก่อนก็ดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนเรื่องใดที่อาจติดขัดในข้อกฎหมาย หรือต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปก็จะพูดคุยกัน จากนั้นสามารถชี้แจงเหตุผลไปที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ให้ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ ได้ ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปอีก 4 ปี เพื่อกำกับ ติดตาม ผลักดันให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามแผนฯ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้งนี้ ตามที่มีการแชร์ข้อมูลใน social media เรื่องการเกษียณอายุราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 6 เม.ย.2561 โดยระบุเรื่องการเกษียณอายุที่ 63 ปีนั้น ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติจะมีผลเมื่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณากำหนดรายละเอียด ปรับแก้กฎหมาย และประกาศบังคับใช้ ซึ่งข้อเสนอนี้เกิดจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ ประกอบกับผู้สูงอายุสมัยนี้เมื่อเกษียณอายุยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีศักยภาพในการทำงาน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738