ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 14:48:06  
คณะทำงานการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคล
คณะทำงานการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคล
คณะทำงานการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน องค์การยุติธรรมนานาชาติ และอาสาสมัครชุมชน จะลงพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นายวิญญู หาญยุทธ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ องค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) เปิดเผยว่า คณะทำงานการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน องค์การยุติธรรมนานาชาติ และอาสาสมัครชุมชน จะลงพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อตรวจสอบข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคล สัญชาติ รวมทั้งบุคคลที่อาศัยในชุมชนแต่ไม่มีเอกสารแสดงตน ทั้งนี้ องค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเด็นปัญหาสถานะบุคคล และเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
กำหนดการลงพื้นที่ตำบลปางหมู จำนวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม ที่บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 2 จำนวน 461 ราย, วันที่ 22 พฤษภาคม ที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 จำนวน 401 ราย, วันที่ 23 พฤษภาคม ที่บ้านดอยแสง หมู่ที่ 13 จำนวน 124 รายและบ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 จำนวน 225 ราย,วันที่ 24 พฤษภาคม ที่บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12 จำนวน 286 รายและบ้านสบป่อง หมู่ที่ 6 จำนวน 351 ราย, วันที่ 25 พฤษภาคม ที่บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 11 จำนวน 465 ราย, วันที่ 26 พฤษภาคม ที่บ้านไม้แงะ หมู่ที่ 8 จำนวน 548 ราย, วันที่ 27 พฤษภาคม ที่บ้านพะโขโหล่ หมู่ที่ 10 จำนวน 96 ราย, วันที่ 28 พฤษภาคม ที่บ้านสบสอย หมู่ที่ 7 จำนวน 439 ราย, วันที่ 29 พฤษภาคม ที่บ้านกองมู หมู่ที่ 3 จำนวน 421 ราย, วันที่ 30 พฤษภาคม ที่บ้านปางหมู หมู่ที่ 1 จำนวน 819 ราย, วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวัน 1 มิถุนายน ที่บ้านในสอย หมู่ที่ 4 จำนวน 2,610 ราย
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับคัดกรองคุณสมบัติของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคล ให้เตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ทะเบียนประวัติ (ใบครอบครัว)/ บัตรประจำตัว/ แบบ 89/ ท.ร. 38 ข/ หนังสือรับรองการเกิด (สูติบัตร)/ หลักฐานการศึกษา/ เอกสารของบิดามารดา และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ สอบถามเพิ่มเติมที่องค์การยุติธรรมนานาชาติ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 1250

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 236

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738