ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 15:03:05  
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ อนุมัติงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีล เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ อนุมัติงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีล เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์
จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีล เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่

วันนี้ (18 พ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระครูพิศาลสุภัทรกิจ เจ้าอาวาสวัดม่อนจำศีล นายจมร ปรปักษ์ประลัย สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร นายพรศักดิ์ บุณโยดม ประธานมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง และนายเทอดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางความร่วมมือบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร วัดม่อนจำศีล ซึ่งเป็นพระวิหารไม้สักแบบสถาปัตยกรรมมัณฑะเลย์ อายุราวร้อยกว่าปี มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางการศึกษา อีกทั้งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนและจังหวัดลำปาง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางเรื่องงบประมาณการบูรณะและการแสดงข้อคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไปในการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีล โดยนายเทิดศักดิ์ เย็นจุระ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระบวนการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีลนั้น ขณะนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกรมศิลปากร เป็นจำนวนเงินกว่า 15 ล้านบาท โดยเบื้องต้นจะทำการบูรณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคง แข็งแรง และขณะนี้อยู่ในช่วงของการทำสัญญากับทางวัดม่อนจำศีล เพื่อฟื้นฟูให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง และความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นดังรูปแบบเดิมที่เป็นมาแต่อดีต
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า การบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีลในครั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทำการสำรวจความต้องการและข้อคิดเห็นจากพุทธศาสนิกชนและประชาชน ก่อนการบูรณะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น เปิดรับแสดงข้อคิดเห็นผ่านสังคมออนไลน์ในจังหวัดลำปาง เป็นต้น
สำหรับวัดม่อนจำศีล ตามตำนานเล่าขานเมื่อครั้งอดีต พระนางจามเทวี ทรงเสด็จมาสร้างเมืองเขลางค์นคร ได้ใช้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่จำศีลบำเพ็ญภาวนา วัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดม่อนจำศีล” และยังเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยจากทั่วทุกสารทิศ โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในวัดม่อนจำศีลนั้น จะต้องรักษาตัวหรือจำศีลบำเพ็ญภาวนาในบริเวณวัดอย่างน้อย 15 วัน แต่หากผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จะต้องรักษาตัวและจำศีลอยู่ในวัดเป็นเวลานานมากกว่า 15 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 419

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738