ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 15:12:42  
ความคิดเห็นของ ขรก. ในพื้นที่ อ.ฝาง เกี่ยวกับการขยายเวลาเกษียณอายุราชการ เป็น 63 ปี
ความคิดเห็นของ ขรก. ในพื้นที่ อ.ฝาง  เกี่ยวกับการขยายเวลาเกษียณอายุราชการ เป็น 63 ปี
ข้าราชการในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับแนวคิดการขยายเวลาเกษียณอายุราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี ที่ระบุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม

จากกรณี ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ คือแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงาน ที่ระบุให้ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี (โดยใช้เวลา 6 ปี) เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาการทำงานและค่อยๆ ขยายเวลาเป็น 2 ปี ขยาย 1 ปี เพื่อจะไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่ทดแทนคนที่เกษียณอายุ โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย นั้น
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ สอบถามข้าราชการในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับแนวทางดังกล่าว อาทิ นายกิตติศักดิ์ มะรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอฝาง กล่าวว่า หากมีการขยายเวลาเกษียณอายุราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี แล้วไม่มีการบรรจุเข้ามาเพิ่มเติม จะทำให้เกิดช่วงห่าง ระหว่างข้าราชการเก่า กับข้าราชการใหม่ จะทำให้ไม่มีผู้สืบทอดวัฒนธรรมขององค์กร ข้าราชการใหม่อาจไม่ซึมซับหรือเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีพอ อาจมีผลต่อการให้บริการประชาชนได้
ด้านนางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ์ ปลัดอำเภอ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการขยายเวลาให้กับข้าราชการในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและยังสามารถปฏิบัติงานได้ แต่ถ้าจะขยายให้กับทุกสายงานคงไม่เห็นด้วย เพราะบางคนที่อายุ 60 ปี แล้ว สมรรถนะการทำงานก็ลดลง ยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีแล้ว ก็จะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
สำหรับ แนวคิดการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี เป็น ข้อเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่อยากให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ ประกอบกับผู้สูงอายุสมัยนี้เมื่อเกษียณอายุแล้วแต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีศักยภาพในการทำงานอยู่ จึงเสนอให้ขยายอายุราชการออกไป อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะต้องรับไปศึกษาและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ซึ่งจะมีผลก็ต่อเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปกำหนดรายละเอียด ปรับแก้กฎหมาย และประกาศบังคับใช้

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 302

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738