ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 15:17:22  
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ที่ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลและต่อต้านการทุจริต ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ว่า จะบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และเท่าทันต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน สาธารณชนสามารถรับทราบข้อมูล เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสาธารณชน รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน พร้อมรวมพลังต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อประกาศความหนักแน่นและเอาจริงเอาจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738