ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 15:38:37  
จังหวัดน่าน สมาคมทหารผ่านศึกเขตภาคเหนือ 11 จังหวัด ประชุมเสนอสิทธิทหารนอกประจำการกองหนุนและทหารผ่านศึกนอกประจำการ
จังหวัดน่าน สมาคมทหารผ่านศึกเขตภาคเหนือ 11 จังหวัด ประชุมเสนอสิทธิทหารนอกประจำการกองหนุนและทหารผ่านศึกนอกประจำการ
สมาคมทหารผ่านศึกเขตภาคเหนือ 11 จังหวัด ประชุมการช่วยเหลือเหล่าสมาชิกทหารนอกประจำการกองหนุนและทหารผ่านศึกนอกประจำการ เสนอต่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ที่ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พลโททวี มาพงษ์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดตาก ประธานการประชุม นายกสมาคมทหารผ่านศึกเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ พะเยา และพิษณุโลก ประชุมเพื่อเสนอสิทธิ์ของทหารนอก ประจำการกองหนุน และสิทธิ์ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ที่ต้องการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ไปในทิศทางเดียวกันของทหารผ่านศึกภาคเหนือและเป็นการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องแต่ละสมาคม การบริหารจัดการ เพื่อนำไปใช้กับการดูแลสมาชิกของสมาคมผู้ที่อยู่ในฐานะยากลำบาก เพื่อเสนอต่อองค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือเหล่าสมาชิกของสมาคม ทหารผ่านศึกนอกประจำการกองหนุน ที่ต้องมีการดำเนินการได้รับสิทธิจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังนี้ ทหารนอกประจำการกองหนุนและครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าจัดการศพๆ ละไม่เกิน 10,000 บาท ทหารฯ ที่พิการทุพพลภาพและชราภาพ ดำรงชีพด้วยความลำบากอัตคัดขัดสน ยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนๆ ละไม่เกิน 4,000 บาท หากเสียชีวิต จ่ายเงินเป็น 30 เท่าของเงินสงเคราห์ช่วยเหลือรายเดือนแก่ทายาท บุตรมีสิทธิ์สมัครสอบชิงทุนการศึกษาประจำปีขององค์การทหารผ่านศึกและได้รับสังเคราะห์ทุนการศึกษาจนจบปริญญาโทในประเทศ ทหารนอกประจำการกองหนุนและครอบครัวมีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการกองหนุนมีสิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินตามระเบียบข้อบังคับขององค์การทหารผ่านศึกเช่นเดียวกับทหารผ่านศึกนอกประจำการ หากพิการพิการทุพพลภาพได้รับสิทธิ์สมัครเข้าปฏิบัติงานในบริษัท CP ALLจำกัด องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิจารณาออกบัตรประจำตัวแก่ทหารนอกประจำการกองหนุนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบข้อบังคับขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต่อไป ส่วนสิทธิของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ต้องมีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม การออกเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร และผู้ถือบัตรประจำตัว ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 บิดาหรือมารดาหรือภริยาที่ยังไม่ได้ทำการสมรสใหม่ที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี และยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ จ่ายเงินเชิดชูเกียรติ บัตรชั้นที่ 2 - 4 และผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก แก่บิดาหรือมารดาหรือภริยาที่มิได้ทำการสมรสใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เดือนละ 3,000 บาท ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 - 4 และผู้ถือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้น 1 ที่พิการพิการทุพพลภาพชราภาพที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญบำนาญพิเศษ บำนาญตกทอดเดือนละไม่เกิน 15,000 บาท และหากเสียชีวิตจ่ายเงินเป็นจำนวน 30 เท่าของเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายเดือนแก่ทายาททหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้น 2 -ชั้นที่ 4 และผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 เสียชีวิต ขอให้บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้น 2 -ชั้นที่ 4 ได้รับเงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จนจบปริญญาโทในประเทศ ทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นบัตรชั้น 2 ชั้น 3 และบัตรชั้นที่ 4 สมัครเป็นเข้าสมาชิกพนากิจสงเคราะห์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นต้น

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738