ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 15:41:50  
เรือนจำน่าน จับมือพลังภาคีเครือข่าย ลงนามMOU ประสานความร่วมมือ ประชารัฐสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง
เรือนจำน่าน  จับมือพลังภาคีเครือข่าย ลงนามMOU ประสานความร่วมมือ ประชารัฐสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง
เรือนจำจังหวัดน่าน ร่วมกับพลังภาคี จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ "โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง" พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพอิสระได้

เรือนจำจังหวัดน่าน ร่วมกับพลังภาคีหลายหน่วยงาน จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ "โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังเข้าสู่กระบวนการทำงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพอิสระได้ ที่ห้องประชุมงาช้างดำ เรือนจำจังหวัดน่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธาน ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ "โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังเข้าสู่กระบวนการทำงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพอิสระได้ ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ขัดเกลาพฤติกรรม เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยกระทำผิดได้ปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพอีกด้วย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เรือนจำจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น 5 ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ และผู้แทนหน่วยงานทุกฝ่ายได้อ่าน และทำความเข้าใจในข้อความฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย และทุกฝ่ายได้มีการลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือในครั้งนี้ นายสุชาติ ศิลปชัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือฉบับนี้ เป็นต้นไป โดยมีข้อความถูกต้องทุกประการ มีการกำหนดแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีเรือนจำจังหวัดน่าน ประสานการส่งเสริมการมีงานทำ การจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานรับชิ้นงานเข้าไปผลิตในเรือนจำ ส่งเสริมการมีงานให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำก่อนพื้นโทษ และจัดส่งผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เข้าฝึกทักษะในการสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ เข้าสู่กระบวนการทำงานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอิสระสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 83

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738