ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 17:38:51  
สำนักงานเกษตร จ.ลำปาง เปิดศูนย์การเรียนรู้บริการทางการเกษตร เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญา สร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรต้นทุนต่ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
สำนักงานเกษตร จ.ลำปาง เปิดศูนย์การเรียนรู้บริการทางการเกษตร เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญา สร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรต้นทุนต่ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
สำนักงานเกษตร จ.ลำปาง เปิดศูนย์การเรียนรู้บริการทางการเกษตร เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญา สร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรต้นทุนต่ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ที่ชุมชนบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด ศูนย์การเรียนรู้บริการทางการเกษตร เดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญา เสริมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ สร้างกระบวนการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรต้นทุนต่ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ รวมถึงประชาชนเกษตรกรจากชุมชนต่างๆ ในตำบลสบป้าด และตำบลใกล้เคียง 300 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรมิติใหม่
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเปิดสถานีฐานการเรียนรู้ 5 สถานี ให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย อาทิ สถานีการจัดการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, สถานีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว, สถานีการจัดการดินและปุ๋ย, สถานีการเรียนรู้วิธีการแปรรูป และสถานีเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง เชียงใหม่ และลำพูน มาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงใหม่ ให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีทางนิเวศวิศวกรรมในนาข้าว, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรลำพูน ให้ความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์พืช, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุน สำนักงานประมงลำปางให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก และสำนักงานชลประทานลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738