ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2561 / 19:28:11  
รองนายกฯ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติแล้ว
รองนายกฯ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติแล้ว
รองนายกฯ ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติแล้ว เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวปิดงานและร่วมบรรยายพิเศษ ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการใช้องค์ความรู้เชิงวิชาการ โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินงานเพื่อรองรับแนวทางมหาวิทยาลัย 4.0 (University 4.0) ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์จริงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของทุกภาคส่วน ตั้งแต่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
สำหรับ บัณฑิตวิทยาลัยนั้น ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยจากรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือของภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน ที่จะบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งภาคการผลิตและภาคสังคมควบคู่กันไปจนได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ พลอากาศเอก ดร.ประจิน ยังได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม” และได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรม ซึ่งการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติแล้ว ยังเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศไทยได้อย่างแท้จริง เพื่อนำพาประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลต่อไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738