ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 พฤษภาคม 2561 / 20:00:44  
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งมูลนิธิหนุนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งมูลนิธิหนุนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมโรงเรียนจีน 16 จังหวัด จัดตั้งมูลนิธิสนับสนุนให้นักเรียนไทยเรียนรู้ภาษาจีนทั้งในโรงเรียนจีน และโรงเรียนทั่วไป ในพื้นที่ภาคเหนือ

ที่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน (ภาคเหนือ) และสถาปนาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่ 1โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนมูลนิธิ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน คณาจารย์ ครูภาษาจีนจากโรงเรียนสอนภาษาจีนใน 16 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนภาคประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การรวมตัวของสมาคม มูลนิธิ โรงเรียนสอนภาษาจีน และเครือข่ายทั้งใน กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเรียนรู้ได้ย่างทั่วถึง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน รวมถึงพัฒนาโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ ให้มีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกมิติต่อไป ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย เป็นความสัมพันธ์รูปแบบบ้านพี่ เมืองน้อง มายาวนาน มีการค้าขายร่วมกันมาหลายยุค หลายสมัย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และภาษา จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738