ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤษภาคม 2561 / 12:54:58  
พุทธศาสนิกชนลำปาง ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ ในวันสำคัญสากลของโลก "วิสาขบูชา" พุทธศักราช 2561
พุทธศาสนิกชนลำปาง ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ ในวันสำคัญสากลของโลก "วิสาขบูชา" พุทธศักราช 2561
จังหวัดลำปาง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดลำปาง พุทธศักราช 2561

ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและ พระปัญญาคุณ ของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ศึกษาธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เพื่อให้การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดลำปาง พุทธศักราช 2561 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง จึงกำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน ตามพระอารามหลวงต่างๆ ดังนี้

1.วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง

2.วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง

3.วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง

4.วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ไหว้สาพุทธคยามหาเจดีย์โดยพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพหรือโทนสีอ่อน

สำหรับ อามิสบูชา หมายถึง การบูชาด้วยอามิส บูชาด้วยสิ่งของ เป็นการแสดงความเคารพนับถือ ยกย่องเชิดชูหรือให้เกียรติอย่างหนึ่งต่อผู้ที่ควรเคารพ ผู้ที่ควรยกย่องนับถือ และเป็นการตอบแทนพระคุณความดีของท่านผู้มีพระคุณด้วยสิ่งของ อันแสดงถึงความเป็นผู้มีน้ำใจและผู้มีคุณธรรม ได้แก่ การนำสิ่งของไปสักการะไปบูชาบุคคลหรือสิ่งที่ควรบูชา เช่น ให้ข้าว ให้น้ำ ให้เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ตลอดถึงการดูแลปฏิบัติรับใช้ช่วยเหลือผู้มีพระคุณ ด้วยวัตถุสิ่งของและแรงกายของตน


ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 466

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738