ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤษภาคม 2561 / 20:52:34  
กอ.รมน.ลำพูน จัดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2561
กอ.รมน.ลำพูน จัดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2561
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดึงประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

พันตรีสิงห์ทร เทพมาลัย สัสดีอำเภอป่าซาง ในฐานะรองหัวหน้างานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.จังหวัดลำพูน) จัดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรม (เตาชีวมวล) และความสามัคคีร่วมมือช่วยเหลือกันในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการเข้าถึงประชาชนของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับภาครัฐด้วย ในส่วนของการสร้างความรู้นั้น กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ได้ให้ความรู้กับชุมชน ในการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ, การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในระบบเล้า, การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ และ การเพาะเห็ด โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชุมชนของตนเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพิ่มรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขยายผลเผยแพร่ความรู้และสานสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738