ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2561 / 00:03:55  
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอแม่พริก
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอแม่พริก
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนผาปังวิทยา หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตท้องที่ทั้ง 5 ชุมชน/หมู่บ้านของตำบลผาปัง โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลผาปัง รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเดินหน้าสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในเขตท้องที่ซึ่งห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนท้องถิ่น
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในเขตท้องที่อำเภอแม่พริก รวมกว่า 60 หน่วยงาน ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ ที่ประชาชนชื่นชอบมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งทางด้านกฎหมาย ประกันสังคม แรงงาน ด้านสุขภาพอนามัย อีกทั้งได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจร่างกาย รักษาโรค แจกยาเวชภัณฑ์ฟรี รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน การบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย การให้บริการอบรมด้านวิชาชีพ และการให้บริการวิชาการการเกษตรทุกสาขา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำเกษตรในไร่นาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ตลอดจนทางหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ มอบช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ของตำบลผาปัง ประกอบด้วย การมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ(มาตรา 33) จำนวน 4 รายๆ ละ 6,600 บาท และ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ(มาตรา 35) จำนวน 4 รายๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,400 บาท, มอบพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัว ให้กับชุมชนหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลผาปัง และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตท้องที่อีกจำนวน 100 ชุด

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738